Beheer van registers

DICTU is ICT-dienstverlener voor registerautoriteiten op het vlak van architectuur, applicatie- en technisch beheer en systeemontwikkeling. Wij beheren registers voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Beschikbaarheid en informatiebeveiliging

Registers zijn informatiesystemen met gegevens met een zekere autoriteit. Registerhouders en -afnemers moeten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van deze gegevens. Een kenmerk van registers is dat er vaak hoge eisen worden gesteld op het gebied van beschikbaarheid en informatiebeveiliging.

DICTU biedt op verschillende terreinen meerwaarde voor registerhouders, bijvoorbeeld door registerapplicaties te beheren op één infrastructuur. Het gezamenlijk gebruik van hoogwaardige infrastructuur leidt tot schaalvoordelen.

Registerarchitectuur

Er valt winst te behalen door generieke zaken te onderscheiden van specifieke. Een architectuuraanpak kan bijvoorbeeld leiden tot generieke applicaties voor inwinning en gegevensontsluiting.

Registers van RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. RvIG is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens, waaronder BRP (Basisregistratie Personen). Deze is bij DICTU in beheer.